Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah

euiropmin   

 

 

Základné informácie o projekte :


Názov projektu:                                    Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v                                                                                ZŠ Kuzmice

Kód ITMS2014+                                    302021J677

Príjmateľ:                                                  Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                 Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec Kuzmice

Poskytovateľ:                                        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program:                              Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:                Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                           2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službam

Špecifický cieľ:                                       2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy:                                                IROP-PO2-SC222-2016-13

Použitý systém financovania:           refundácia alebo predfinancovanie

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

09/2018  -  08/2019

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

09.08.2018

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Nenávratný finančný príspevok:                     112 128.04 EUR

Výška finančnej podpory z EU:                 100 325.09EUR           

 

Zmluva:  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Plagát

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie