Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah


 
 

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK
 

Identifikácia projektu

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os:5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:

ITMS2014+:3120515C909

Číslo zmluvy o spolupráci :USVRK – OIP -2017/000572-001

Doba realizácie: 1.8.2017 – 31.10.2019

zmluva o NFP.pdf


 

Ciele projektu:

     Terénna sociálna práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce , vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity v obci. Poskytovanie sociálneho poradenstva v krízových situáciach a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb. 
    Jej hlavným cieľom je nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané  na pomoc v sociálnej oblasti, pre  dlhodobo nezamestnané a sociálne vylúčené osoby , ktoré nemajú schopnosť , resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov.


Cieľová skupina:

Dlhdobo nezamestnaní 

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením


 

Terénny sociálny pracovník:Mgr. Jana Mlynárová

Terénny pracovník: Lucia Vrbovská

Kontakt: 0911 334 074

 email: tsp@kuzmice.eu

Kancelária TSP a TP: Obecný úrad Kuzmice - 1. poschodie

                                               Hlavná 286/126

                076 12 Kuzmice
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 


www.minv.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk