Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah

opzpeusieaznak

 

 

Základné informácie o projekte :


Názov projektu:                                     Zniženie energetickej náročnosti verejných budov - Obecný úrad                                                                               a  Kultúrny dom Kuzmice

Kód ITMS2014+                                     310040C211

Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                  Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice

Poskytovateľ:                                           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:                  Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                                Kvalita životného prostredia

                                                                  Európsky fond regionálného rozvoja

Prioritná os:                                               4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo                                                                                     všetkých smeroch  

Špecifický cieľ:                                          4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:                                                 OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

09/2018  -  08/2020

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

13.04.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:                 509 153,26  EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                     483 695.60 EUR

                         

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Kuzmice.

Stav obecnej budovy slúžiacej  ako administratívny priestor je v súčasnosti nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti (vrátane súvisiacich emisií skleníkových plynov), z hľadiska kvality vnútorného prostredia a ekonomiky.

Navrhovaný projekt rieši viaceré aspekty týkajúce sa energetickej účinnosti budovy - zateplenie budovy, inštaláciu nového zdroja vykurovania a úpravu osvetlenia. Energetický audit preukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti, keďže v súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede F. Realizáciou stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tejto centrálnej administratívnej budovy, v ktorej je sústredená väčšina základných služieb resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Hlavná aktivita projektu:

Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena existujúcich okien. Súčasťou sú búracie práce, zvislé konštrukcie (kontaktný zatepľovací systém), vodorovné konštrukcie,klampiarske výrobky, bleskozvod a iné.

Zefektívnenie vykurovacieho systému v objekte, čo bude riešené doplnením tepelného čerpadla vzduch - voda do existujúceho vykurovacieho systému.

Výmena svietidiel a svetelných zdrojov.

Ďalšie nevyhnutné súčasti - plynoinštalácie, elektroinštalácie, meranie a regulácia.

 

Zmluva: KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.2 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.4 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.5 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie